Miljö och Kvalitetspolicy

Kvalitets- och Miljöledningssystem

1. Allmänt
Intramedic AB har rutiner som motsvarar SS-EN ISO 9001:2000 respektive SS-EN ISO 14001:2004. Samtlig personal har tillgång till upprättade rutinbeskrivningar och processer.

Företaget har genom utredning identifierat och utvärderat de miljöaspekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan.

2. Kvalitets- och Miljöpolicy

2.1 KVALITETSPOLICY
Intramedic AB skall tillhandahålla produkter och tjänster som tillfredsställer kundernas krav och förväntningar.

Medarbetarna skall därför alltid sträva efter att:
• kontinuerligt förbättra kvalitetsarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat
• uppfylla avtalade villkor och hålla leveranstider
• alla leveranser är felfria
• fortlöpande hålla beställare informerad om eventuella problem
• tillgodose kundernas kvalitetskrav
• fortsätta förbättra rutiner och arbetsmetoder för att bli effektivare och säkerställa kvaliteten, dvs arbeta med ständiga förbättringar
• besitta god produktkunskap

2.2 MILJÖPOLICY
Intramedic AB erbjuder produkter och tjänster som uppfyller kundens och samhällets miljökrav, och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.

Detta uppnår Intramedic AB genom att
• kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat
• ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser genom hushållning, återanvändning och återvinning
• verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster
• alla anställda utbildas och motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och ges möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter
• arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar som långsiktiga mål
• betrakta lagar och andra myndighetsvillkor som minimikrav
• kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet.

3. Dokumentationskrav
Intramedic AB har rutiner för styrning av dokument för att säkerställa att relevanta handlingar och uppgifter alltid finns tillgängliga för det arbete som skall utföras.

För de olika dokumenten finns en enhetlig utformning fastlagd som klarlägger upprättande, utformning, granskning, godkännande, giltighet, distribution, förvaring, ändring och arkivering.

Projekt- och servicedokumentation förvaras och hålls tillgängliga i respektive pärmar.

Rutinen för arkivering säkerställer att respektive dokument arkiveras, vem som är ansvarig och vilken förvaringstid  som gäller.

Dokumenten förvaras i godkända förvaringsutrymmen och på ett sådant sätt att de lätt kan återfinnas. Om så är överenskommit i kontrakt, hålls dokument tillgängliga för utvärdering av kund.

4. Ledningens ansvar
Företagets kvalitets- och miljöledningssystem är en del av verksamheten som är framtagen så att företaget som leverantör säkerställer att varor och tjänster uppfyller specificerade krav.

Ledningen granskar och följer upp systemens tillämpning vid ledningsmöten.

Rutiner finns som säkerställer att kundens krav och förväntningar infrias.

5. Hantering av resurser
Företaget tillser att utbildningsinsatser klarläggs och genomförs  samt att erforderligt resursbehov och rätt verksamhetsmiljö tillhandahålles.

De ekonomiska målens resursbehov, utbildning och handlingsplaner följs kontinuerligt upp under verksamhetsåret vid ledningsmöten.

Företaget tillhandahåller sina medarbetare en god infrastruktur och verksamhetsmiljö i form av ändamålsenliga lokaler och utrustning.

6. Leverans till kund
Företaget har säkerställt de processer som erfordras för att säkerställa kvalitet- och miljöaspekterna i installation och service från kundförfrågan till avtalad leverans av produkt eller tjänst.

6.1 Anbudshantering/Beställning
Före kalkylering sker en genomgång av förfrågningsunderlaget. Erhållen beställning granskas och godkänns före undertecknandet, allt för att säkerställa att kundens krav överensstämmer med avgivet anbud.

6.2 Installation/Leverans
Efter montage utförs komplett funktionskontroll vilken dokumenteras i protokoll.  Handhavande utbildning sker enligt avtal och skötsel- och driftinstruktioner genomgås. Enligt kontrakt sker uppföljning efter tre månader då sker kontroll av installationen och personalens handhavande av produkten.

Leverans av beställda produkter sker enligt fastställda rutiner. Om inte leverans kan ske inom tre dagar, så skickas orderbekräftelse till kunden. Vid eventuell leveransförsening meddelas kunden nytt leveransdatum.
Samtliga kunder är registrerade med unikt kundnummer.

Leverans av produkter med apparat- och serienummer registreras med avseende på dess hård- och mjukvara så att spårbarheten kan följas under produktens livslängd.

Företagets rutiner för inköp säkerställer att produkter och tjänster anskaffas mot fullständiga specifikationer samt att anlitade leverantörer är kompetenta och uppfyller ställda krav.

Företaget har rutiner för lagerhållning som säkerställer mottagningskontroll och förvaring av produkter. Produkter som kräver spårbarhet blir registrerade.

Företaget har rutiner som säkerställer hantering av kunden tillhandahållen produkt. Eventuell skada eller förlust registreras och rapporteras till kunden.

6.3 Service och underhåll
Företaget har rutiner som säkerställer att service- och garantiåtaganden sker enligt beställning och kontraktshandling

6.3.1 Förebyggande serviceavtal
Förebyggande service sker enligt kalkyl och erhållen beställning. Kontrolldokumentation och provningsprotokoll upprättas och verifierade mätningar utförs med kalibrerade instrument.

6.3.2 Uppdragsservice
Upprättad servicerapport skall godkännas efter utfört arbete. Upprättade provningsdokumentation registreras i företagets serviceregister.
Produkt som är åtgärdad på företagets serviceverkstad returneras
tillsammans med serviceorder och kontrolldokument.

6.3.3 Garantiservice
Omfattningen av lämnade åtagande framgår av upprättade köpekontrakt. Genomförda servicebesök dokumenteras skriftligt.

6.4 Uppföljning
Företaget har rutiner för installationernas uppföljning vad avser utförande och ekonomiska resultat. Kundens uppfattning över utfört arbete mäts genom kundenkäter.

7. Kontroll- och mätinstrument
Företagets instrument för verifierade mätningar registreras, hanteras och kalibreras enligt fastställda rutiner.

8. Miljökrav
8.1 Lagar och andra krav

Företaget har identifierat vilka lagar och andra krav som företaget berörs av.

8.2 Införande och tillämpning
Företaget har kartlagt risker för större olyckor och nödlägen som kan påverka miljön.

Medarbetare med arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan skall ha erforderliga kunskaper.

Rutiner finns som säkerställer hanteringsrutiner för kemikalier och farligt avfall.

Rutiner för nödlägesberedskap för kontor finns utarbetad.

9. Ständiga förbättringar och avvikelser
Företaget har rutiner för genomförande och uppföljning av korrigerande och förebyggande åtgärder. Avvikelser och reklamationer hanteras på ett säkert sätt.

10. Interna revisioner
Företaget har rutiner för interna revisioner som dels säkerställer att kvalitet- och miljösystemen fungerar och som dels fortlöpande utvecklar systemen.

 

Comments are closed.